1 LS非隔离(1-5W)
1.1 LSxx-K3BxxSS,单路
1.2 LS05-K3BxxSS,单路
2 单火线(1W)
2.1 LSF01-K5BxxSS,单路
3 LS百搭型(1-15W)
3.1 LS01-15BxxSS-(F)单路,3000VAC
3.2 LS03-13BxxR3,单路,3000VAC
3.3 LS03-15A12SR2S,正负,3000VAC
3.4 LS03-15BxxSR2S(-F),单路,3000VAC
3.5 LS03-16BxxSS(-F),单路,4000VAC
3.6 LS05-13BxxR3-(F),单路,3600VAC
3.7 LS05-13BxxSR2S,单路,3000VAC
3.8 LS05-13Dxx,双路,3600VAC
3.9 LS05-13Hxx,双路,3000VAC
3.10 LS05-13BxxSR2S(-F),单路,3000VAC
3.11 LS05-15BxxR3,单路,3600VAC
3.12 LS05-15BxxSS(-F),单路,3000VAC
3.13 LS05-23BxxDR3,单路,4000VAC
3.14 LS05-26BxxSS(-F),5W,单路,4000VAC
3.15 LS05-26BxxR3,单路,4000VAC
3.16 LS08-13BxxSS,单路,3000VAC
3.17 LS08-13BxxSS(-F),单路,3000VAC
3.18 LS10-13BxxR3,单路,3000VAC
3.19 LS10-13BxxR3P(-F),单路,3600VAC
3.20 LS10-13BxxSS,单路,3000VAC
3.21 LS10-13BxxSS(-F),单路,3000VAC
3.22 LS10-13Dxx,双路,3600VAC
3.23 LS10-26BxxR3,单路,4000VAC
3.24 LS15-13BxxSS(-F),单路,3000VAC
3.25 LS15-23BxxDR3,单路,4000VAC
3.26 CLS05-13B12R3,单路,3600VAC
3.27 CLS05-15B12R3,单路,3600VAC
3.28 LS15-26BxxR3,单路,3600VAC
3.29 LS08-15BxxR3P,单路,3600VAC
4 CLS&LSC
4.1 CLS03-15A12SR2S正负,3000VAC
4.2 CLS03-15A12SR2S-QC,正负,3000VAC
4.3 LSC15-26Cxx,三路,4000VAC
4.4 LSC15-26Dxx,双路,4000VAC
4.5 LSC15-26Mxx,单路,双路,三路,4000VAC
5 LO经济型(3-120W)
5.1 LO03-10Bxx,单路,3000VAC
5.2 LO03-10B12-C,单路,3000VAC
5.3 LO05-12Bxx,单路,3000VAC
5.4 LO05-13D0505-01E,双路,3000VAC
5.5 LO10-13Bxx,单路,3000VAC
5.6 LO10-23D0524-02E,单路,4000VAC
5.7 LO10-24BxxK,单路,4000VAC
5.8 LO10-26D0512-04(L),双路,4000VAC
5.9 LO15-10Bxx,单路,3000VAC
5.10 LO15-22C0612-04,三路,4000VAC
5.11 LO15-23D0524-02E,单路,4000VAC
5.12 LO15-26D1305-03,双路,4000VAC
5.13 LO15-21D0524-02-GY,双路,4000VAC
5.14 LO15-10A(D)xx,双路,4000VAC
5.15 LO15-23BxxE,单路,4000VAC
5.16 LO18-26C0513-03,三路,4000VAC
5.17 LO20-10C0512-01,三路,3000VAC
5.18 LO20-10C0512-05,三路,3000VAC
5.19 LO20-26D1212-04-C,双路,4000VAC-电力
5.20 LO20-26D1212-05,双路,4000VAC
5.21 LO30-10Axx,LO30-10Dxx双路,3000VAC
5.22 LO30-10Bxx,单路,3000VAC
5.23 LO30-10C0512-12,三路,3000VAC
5.24 LO30-10C0512-20,三路,3000VAC
5.25 LO30-20BxxMU,单路,4000VAC
5.26 LO30-10C0512-12L,三路,3000VAC
5.27 LO30-23BxxE,单路,4000VAC-电力
5.28 LO30-23BxxE-GH,单路,4000VAC
5.29 LO45-10Bxx,单路,3000VAC
5.30 LO45-10Cxx,三路,3000VAC
5.31 LO45-20BxxMU(-C),单路,4000VAC
5.32 LO45-20BxxSMU(-C),单路,4000VAC
5.33 LO50-23BxxE,单路,4000VAC
5.34  LO50-23BxxE-GH,单路,4000VAC
5.35 LO65-10Bxx,单路,3000VAC
5.36 LO65-20BxxSMU(-C),单路,4000VAC
5.37 LO65-20BxxMU(-C),单路,4000VAC
5.38 LO75-20BxxE,单路,4000VAC
5.39 LO75-20BxxE-GH,单路,4000VAC
5.40 LO75-26BxxE,单路,4000VAC
5.41 LO120-20BxxMU,单路,4000VAC
5.42 LO15-20Bxx-M,单路,4000VAC
5.43 LO25-20Bxx-M,单路,4000VAC
5.44 LO35-20Bxx-M,单路,4000VAC
5.45 LO45-20Bxx-M,单路,4000VAC
5.46 LO65-20Bxx-M,单路,4000VAC
5.47 LO75-20BxxMU,单路,4000VAC
5.48 LO05-10Bxx,单路,3000VAC
6 LOF 高功率密度(120-750W)
6.1 LOF120-20Bxx(-C),单路,4000VAC-医疗
6.2 LOF225-20Bxx(-C),单路,4000VAC-医疗
6.3 LOF350-20Bxx(-C),单路,4000VAC
6.4 LOF450-20Bxx(-C,CF),单路,4000VAC
6.5 LOF550-20Bxx(-C,CF),单路,4000VAC
6.6 LOF750-20Bxx,单路,4000VAC-医疗
6.7 LOF225-23BxxR2,单路,4000VAC-医疗
7 LD小体积型(3-90W)
7.1 LD01-10Bxx,单路,3000VAC
7.2 LD02-10Bxx,单路,3000VAC
7.3 LDE02-23Bxx,单路,4000VAC
7.4 LD03-10BxxR2,单路,4000VAC
7.5 LD03-16Bxx,单路,3000VAC
7.6 LD03-20Bxx(C),单路,4000VAC
7.7 LD03-20BxxWG,单路,4000VAC
7.8 LD03-23BxxR2,单路,4000VAC
7.9 LD03-23BxxWR2,单路,4000VAC
7.10 LD03-23BxxR2P,单路,3600VAC
7.11 LDE03-20Bxx,单路,4000VAC
7.12 LDE03-20BxxW,单路,4000VAC
7.13 LDE03-20Bxx-O,单路,4000VAC
7.14 LD05-20Bxx,单路,4000VAC
7.15 LD05-20Bxx-C,单路,4000VAC
7.16 LD05-20BxxMU,单路,4000VAC
7.17 LD05-23Bxx,单路,4000VAC
7.18 LD05-23BxxR2,单路,4000VAC
7.19 LD05-23BxxR2-M,单路,4000VAC
7.20 LD05-23BxxR2P,单路,4000VAC
7.21 LD05-23BxxWR2,单路,4000VAC
7.22 LDE05-00A12,正负,2500VAC
7.23 LDE05-20Bxx,单路,4000VAC
7.24 LDE05-20BxxW,单路,4000VAC
7.25 LDE05-23Bxx,单路,4000VAC
7.26 LDE06-20Bxx,单路,4000VAC
7.27 LD08-20BY4-US,单路,4000VAC
7.28 LD10-13Bxx,单路,3000VAC
7.29 LD10-20Bxx,单路,4000VAC
7.30 LD10-20BxxR2-AU,单路,4000VAC
7.31 LD10-23Bxx-DW,单路,4000VAC
7.32 LD10-23BxxR2,单路,4000VAC
7.33 LD10-23BxxR2-M,单路,4000VAC
7.34 LD10-23BxxR2-RC,单路,4200VAC
7.35 LD10-26Bxx,单路,4000VAC
7.36 LD10-2WBxx,单路,4000VAC
7.37 LDE10-20Bxx,单路,4000VAC
7.38 LDE10-23Bxx,单路,4000VAC
7.39 LD12-20Bxx,单路,4000VAC
7.40 LD15-23BxxR2,单路,4000VAC
7.41 LD15-23BxxR2-M,单路,4000VAC
7.42 LD15-23BxxWR2,单路,4200VAC
7.43 LD15-25BxxR2,单路,4000VAC
7.44 LDE15-20Bxx,单路,4000VAC
7.45 LD20-10Bxx,单路,3000VAC
7.46 LD20-23BxxR2,单路,4000VAC
7.47 LD20-23BxxR2-RC,单路,4200VAC
7.48 LD20-26Bxx,单路,4000VAC
7.49 LDE20-20Bxx,单路,4000VAC
7.50 LD30-23BxxR2,单路,4200VAC
7.51 LD30-26BxxR2,单路,4000VAC
7.52 LD40-23BxxR2,单路,4200VAC
7.53 LDE45-20Bxx,单路,4000VAC
7.54 LDE60-20Bxx,单路,4000VAC
7.55 LDE60-23BxxR2,单路,4200VAC
7.56 LD90-20BxxR2,单路,4000VAC
7.57 LDE90-23BxxR2,单路,4200VAC
7.58 LD25-25BxxR2,单路,4200VAC
8 LH高可靠型(5-60W)
8.1 LH05-10Axx,正负,3000VAC
8.2 LH05-10Bxx,单路,3000VAC
8.3 LH05-13Bxx,单路,3000VAC
8.4 LH05-10Cxx,三路,3000VAC
8.5 LH05-10Dxx,双路,3000VAC
8.6 LH05-23BxxR2,单路,4000VAC
8.7 LHE05-20Axx,正负,4000VAC
8.8 LHE05-20Bxx,单路,4000VAC
8.9 LHE05-20Cxx,三路,4000VAC
8.10 LHE05-20Dxx,双路,4000VAC
8.11 LH10-10Axx,正负,3000VAC
8.12 LH10-10Bxx,单路,3000VAC
8.13 LH10-10BxxER2,单路,3000VAC
8.14 LH10-10BxxER2,单路,双路,3000VAC
8.15 LH10-10Cxx,三路,3000VAC
8.16 LH10-13Bxx,单路,3000VAC
8.17 LH10-23B05/12R2-C,单路,4200VAC
8.18 LH10-23BxxR2,单路,4200VAC
8.19 LH10-10DER2,双路,3000VAC
8.20 LH10-10Dxx,双路,3000VAC
8.21 LHE10-20Axx,正负,4000VAC
8.22 LHE10-20Bxx,单路,4000VAC
8.23 LHE10-20Cxx,三路,4000VAC
8.24 LH15-10Bxx,单路,3000VAC
8.25 LHE10-20Dxx,双路,4000VAC
8.26 LHE10-20DxxER2,双路,4000VAC
8.27 LHE10-23Bxx,单路,4000VAC
8.28 LH15-10Axx,正负,3000VAC
8.29 LH15-10BxxER2,单路,双路,3000VAC
8.30 LH15-10Cxx,三路,3000VAC
8.31 LH15-10Dxx,双路,3000VAC
8.32 LH15-13Bxx,单路,3000VAC
8.33 LH15-20BxxMU,单路,4000VAC
8.34 LH15-23BxxR2,单路,3000VAC
8.35 LHE15-20Axx,正负,4000VAC
8.36 LHE15-20Bxx,单路,4000VAC
8.37 LHE15-20Cxx,三路,4000VAC
8.38 LHE15-20Dxx,双路,4000VAC
8.39 LHE15-23Bxx,单路,4000VAC
8.40 LHE15-23BxxR2,单路,4200VAC
8.41 LH20-10Axx,正负,3000VAC
8.42 LH20-10Bxx,单路,3000VAC
8.43 LH20-10Cxx,三路,3000VAC
8.44 LH20-10Dxx,双路,3000VAC
8.45 LH20-13Bxx,单路,3000VAC
8.46 LH20-23BxxR2,单路,4200VAC
8.47 LHE20-20Axx,正负,4000VAC
8.48 LHE20-20Bxx,单路,4000VAC
8.49 LHE20-20B24WG,单路,4000VAC
8.50 LHE20-20Cxx,三路,4000VAC
8.51 LHE20-20Dxx,双路,4000VAC
8.52 LH25-10Bxx,单路,3000VAC
8.53 LH25-10BxxER2,单路,3000VAC
8.54 LH25-13Bxx,单路,3000VAC
8.55 LH25-20BxxMU,单路,4000VAC-医疗
8.56 LH25-23Bxx,单路,4000VAC
8.57 LH25-23BxxR2,单路,4200VAC
8.58 LH25-23B05/12R2-C,单路,4000VAC
8.59 LHE25-20Bxx,单路,4000VAC
8.60 LHE25-23Bxx,单路,4000VAC
8.61 LH40-10Axx,正负,3000VAC
8.62 LH40-10Bxx,单路,3000VAC
8.63 LH40-13Bxx,单路, 3000VAC
8.64 LH40-10D0524-12,双路,3000VAC
8.65 LH40-10Dxx,双路,3000VAC
8.66 LHE40-20Bxx,单路,4000VAC
8.67 LHE40-20B24WG,单路,4000VAC
8.68 LHE40-23Bxx,单路,4000VAC
8.69 LH60-20Bxx(-DT),单路,4000VAC
8.70 LHE60-20Bxx,单路,4000VAC
8.71 LHE60-23Bxx,单路,4000VAC
8.72 LH85-20B12,单路, 4000VAC
9 砖类电源(150-1000W)
9.1 LBH150-13Bxx,3000VAC
9.2 LBF750-13Bxx,3000VAC
9.3 LBH300-13Bxx,3000VAC
10 PVA 煤矿电源系列(40-150W)
10.1 PVA40-26Bxx,单路,4200VAC-煤矿
10.2 PVA40-27Bxx,单路,4000VAC
10.3 PVA70-27Bxx,单路,4000VAC
10.4 PVA70-27B28-C,单路,4000VAC
10.5 PVA120-27Bxx,单路,4000VAC
10.6 PVA120-27Bxx-C,单路,4000VAC
10.7 PVA120-127B24-YL,单路,4000VAC
10.8 PVA150-27Bxx,单路,4000VAC
10.9 PVA120-27BxxR2,单路,4000VAC

CLS03-15A12SR2S正负,3000VAC

2020-05-08 17:14:54
瑞雪飞舞
1773
最后编辑:shhuiqin 于 2022-09-12 14:49:26

工作温度:-40℃~+85℃

产品型号 功率 输入范围 输出电压 输出电流 状态
CLS03-15A12SR2S 2.4W 85-264VAC/100-370VDC ±12VDC 150mA/50mA 正常

  • 在线客服
    • 销售杜先生 在线联系
    • 销售王先生 在线联系
底部导航及联系方式


最新动态问题解答 | 视频课堂应用方案技术应用新品速递常见问题 | 知识库 | 产品手册 |联系我们


地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108 电话:400-022-7728  021-64128995  021-64120224  传真:021-34130326

手机/微信:15216863405    13501613843

上海汇勤电子科技有限公司